top of page

PRAVILA PRIVATNOSTI

Metabolic Friendly poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (679/2016) EU.

Ova Pravila privatnosti (dalje: „Pravila“) uređuju način prikupljanja podataka, obrade podataka, svrhe prikupljanja podataka te prava ispitanika u vezi s podacima koje obrađuje Metabolic Friendly.

Pravila se primjenjuju na sve usluge koje nudi Metabolic Friendly, pri čemu je cilj Pravila na jasan i transparentan način upoznati ispitanike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.

Pojam „korisnik“ ili „ispitanik“ u ovim Pravilima označava sve osobe kojima se pružaju ili su pružene zdravstvene usluge, kao i sve druge osobe koje su dale svoju privolu za primanje obavijesti.

 

1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

U smislu zaštite osobnih podataka, Voditelj obrade je društvo Poliklinika Solmed d.o.o., OIB: 66365698065, Preradovićeva ulica 20, 10000, Zagreb, e-mail: info@solmed-clinic.com.

Poliklinika Solmed je zdravstvena ustanova koja je registrirana u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske za pružanje zdravstvenih usluga, i to za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju, osim bolničkog liječenja iz područja interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije te radioterapije i onkologije. 

 

2. KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE?

Osobne podatke ispitanika prikupljamo Vašim pristupanjem i korištenjem naše web stranice www.metabolic-friendly.com, ispunjavanjem online obrasca „Prijava za pregled“ na web stranici, prilikom prijave na newsletter, kreiranjem korisničkog računa ili slanjem upita elektroničkom poštom na adresu info@metabolic-friendly.com

3. KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

Prikupljamo sljedeće kategorije osobnih podataka ispitanika:

 1. Identifikacijski podaci:  Ime, prezime, spol, datum rođenja

 2. Kontakt podaci: E-mail adresa, adresa stanovanja

 3. Podaci o zdravlju i medicinski podaci vezani uz zdravstvene usluge: Podaci o dijagnozama, podaci o terapiji, podaci o povijesti bolesti, podaci o trudnoći i prethodnim trudnoćama, podaci o simptomima, podaci o pruženim uslugama, podaci o rezultatima laboratorijskih pretraga, ambulantni nalazi, dokumenti o tijeku liječenja pacijenta, visina, težina i drugi podaci o zdravlju potrebni za pružanje zdravstvenih usluga.

 4. Ostali podaci koje ispitanik dobrovoljno dostavi: Osobni podaci dostavljeni tijekom usmene i pisane komunikacije.

 5. Računovodstveni podaci: Podaci o izdanom računu za izvršene usluge, potvrde o plaćanju

 

Bitne informacije o obradi podataka prilikom pristupanja i korištenja web stranice opisane su u Pravilima korištenja kolačića.

4. U KOJE SVRHE I TEMELJEM ČEGA OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo prvenstveno u sljedeće svrhe:

 

a. pružanje zdravstvenih usluga i liječenja, sklapanje i izvršenje ugovora

Vaše osobne podatke prikupljene prilikom naručivanja putem online obrasca „Prijava za pregled“ ili putem elektroničke pošte obrađujemo u svrhu pružanja zdravstvenih usluga i liječenja. Pri tome je nužno, kako bismo bili u mogućnosti pružiti svoje usluge preventivne medicine, dijagnostike, pružanja zdravstvenih usluga i liječenja da obrađujemo i vaše medicinske podatke (kao posebnu kategoriju osobnih podataka).

Takva obrada je nužna za izvršavanje ugovora o pružanju zdravstvenih i sličnih usluga kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Poliklinika Solmed također vrši ovu obradu jer je takva obrada nužna za poštivanje pravnih obveza Poliklinike da pruži zdravstvene usluge i vodi odgovarajuću zdravstvenu i medicinsku dokumentaciju.

 
​b. obavještavanje nadležnih tijela i čuvanje podataka sukladno propisima iz područja zdravstva

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi naših obveza obavještavanja nadležnih tijela i čuvanja podataka sukladno propisima iz područja zdravstva.

U okviru ove obrade mogu se obrađivati identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge, a mogu se obrađivati podaci koje ispitanik dobrovoljno dostavi prilikom usmene i pisane komunikacije.

Vaše podatke obrađujemo zbog toga što je takva obrada nužna za poštivanje pravnih  obveza  društva Poliklinika Solmed d.o.o. da pruži zdravstvene usluge te da vodi odgovarajuću zdravstvenu i medicinsku dokumentaciju.

 
​c. obavještavanje o našim uslugama, promocijama i posebnim pogodnostima putem e-maila (newsletter)

Obrađujemo i prikupljamo Vaše osobne podatke kako bismo Vam mogli dostavljati obavijesti putem e-maila u svrhu obavještavanja o našim uslugama, obavještavanja o promocijama, akcijama i posebnim pogodnostima.

U okviru ove obrade mogu se obrađivati vaši kontakt podaci.

Voditelj obrade vrši ovu obradu navedenu pod točkom c. na temelju privole ispitanika, koju ispitanik može povući u svakom trenutku.

Metabolic Friendly zadržava pravo koristiti prikupljene podatke u sekundarne svrhe, poput medicinske analize ili izrade medicinskih studija pri čemu je takva svrha isključivo znanstvene prirode. U takvim slučajevima to uključuje pretvaranje podataka o zdravlju u statističke podatke kako bi se jamčila anonimnost Pacijenta, a radi istraživanja ili analiza čiji je cilj unaprjeđenje zdravstvenih spoznaja o poremećajima metabolizma odnosno utjecaju Usluge na zdravlje Pacijenta. Metabolic Friendly zadržava pravo korištenja anonimnih podataka, odnosno statističkih podataka, u svrhu vlastite promocije. 

 

5. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha, u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima.

Moguće je da ćemo neke osobne podatke biti obvezni čuvati u duljem razdoblju ili trajno, kada je to predviđeno mjerodavnim propisima iz područja zdravstva odnosno drugim važećim propisima. 

Voditelj obrade će održavati osobne podatke ispitanika točnima i ažurnima, na temelju podataka koje joj dostavi ispitanik odnosno koje Voditelj obrade utvrdi u pružanju usluga.

Kontakt podatke prikupljene u svrhu obavještavanja o uslugama, promocijama i posebnim pogodnostima (newsletter) čuvamo sve do povlačenja privole.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvan sudski postupak, osobni podaci će se obrađivati do konačnog okončanja takvog postupka ili postizanja legitimnog interesa na drugi način.

Po proteku vremena potrebnog za obradu podatka, Vaše ćemo podatke na siguran način izbrisati ili uništiti.

 
TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA ISPITANIKA?

Pristup Vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe izričito zadužene za prikupljanje, obradu i korištenje određenih osobnih podataka u okviru poslova svog radnog mjesta (dalje: „ovlaštene osobe“), npr. zdravstveno i administrativno osoblje Voditelja obrade u okviru pružanja zdravstvenih usluga.

Ovlaštene osobe su dužne čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s važećim propisima.

U mjeri u kojoj je to potrebno, kako bismo ostvarili svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, Vaše osobne podatke možemo podijeliti s trećim stranama/primateljima kao:

 1. Partnerima koji svojim uslugama čine dio ponude društva Poliklinika Solmed d.o.o. (npr. ovlašteni laboratoriji, druge zdravstvene ustanove i sl.)

 2. Pružateljima usluge koje angažiramo kao Izvršitelje obrade osobnih podataka (npr. pružateljima održavanja informatičke strukture, pružateljima hosting usluga, pružateljima usluga pohrane u oblaku i e-maila) 

 3. Tijelima državne i javne vlasti, sudbene vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima ili pravnim subjektima u privatnom vlasništvu, kada smo dužni dostaviti osobne podatke ispitanika na temelju zakonske obveze.

Vaše osobne podatke prenosimo isključivo u mjeri u kojoj je to nužno za  ispunjenje odgovarajuće svrhe zakonite obrade. Pri tome, vodimo računa o tome da svaki primatelj osobnih podataka osigurava odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobnih podatci bili zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri.

 

 

6. KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI ISPITANIKA?

Kako bi zaštitili Vaše osobne podatke, poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

U svom poslovanju implementirali smo tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka ispitanika od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

 

7. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA I KAKO SE MOGU OSTVARITI

U okviru zaštite osobnih podataka ispitanici imaju sljedeća prava:

 1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;

 2. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;

 3. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste povukli danu privolu;

 4. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;

 5. pravo na prenosivost osobnih podataka;

 6. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

Voditelj obrade će poduzeti sve mjere kako bi omogućio da ispitanici ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno, a o čemu će ispitanik biti pravovremeno obaviješten.

 

8. KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, upite, zahtjeve ili prigovore povezane s obradom osobnih podataka možete nam se obratiti putem e-maila na adresu: admin@metabolic-friendly.com.

Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva kod Voditelja obrade. U slučaju produljenja, svakako ćemo Vas obavijestiti o produljenju kao i o razlozima produljenja. 

Za sve ostale upite kontaktirajte nas na info@metabolic-friendly.com.

bottom of page