top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA METABOLIC FRIENDLY VIRTUALNE POLIKLINIKE

 1. Uvodne odredbe

  1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između online platforme Metabolic Friendly putem koje se pružaju usluge endokrinoloških i dijabetoloških konzultacija u virtualnoj poliklinici (dalje u tekstu: Metabolic Friendly ili Metabolic Friendly virtualna poliklinika) s jedne strane, i korisnika usluga Metabolic Friendly virtualne poliklinike (dalje u tekstu: Pacijent) s druge strane, u vezi s pružanjem i korištenjem niže navedenih usluga. 

  2. Metabolic Friendly pruža Pacijentu usluge kako su definirane ovim Općim uvjetima na način i pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima.

  3. Svako odstupanje od ovih Općih uvjeta, ako se dogovori između Metabolic Friendly i Pacijenta, mora biti u pisanom obliku.

  4. Na sve odnose između Metabolic Friendly i Pacijenta koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima i ugovorom primjenjivat će se na odgovarajući način svi važeći propisi Republike Hrvatske, isključujući kolizijsko pravne norme. 
    

 2. O Metabolic Friendly virtualnoj poliklinici

  1. S obzirom na to da je 50% svih odraslih osoba do neke razine metabolički drukčije pomoću laboratorijskih pretraga Metabolic Friendly može provjeriti metabolički status Pacijenta. U slučaju da Pacijent ima drugačiji metabolički status moguće je Pacijenta usmjeriti na izvor energije prilagođen metaboličkom statusu Pacijenta, a koji se pak temelji na Metabolic Friendly režimu prehrane (mediteranska verzija LCHF prehrane).

  2. Metabolic Friendly je multidisciplinarna platforma koja pruža tehničku podršku u organiziranju endokrinoloških i dijabetoloških videokonzultacija na zahtjev Pacijenata te Pacijenta vodi kroz proces dijagnostike, pregleda i liječenja. 

  3. Metabolic Friendly je brend i proizvod POLIKLINIKE SOLMED – trgovačkog društva u kojem rade liječnici koji obavljaju endokrinološke i dijabetološke preglede. POLIKLINIKA SOLMED osnovana je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske sa sljedećim podacima: Poliklinika Solmed d.o.o., Preradovićeva ulica 20, 10000, Zagreb, e-mail: info@solmed-clinic.com.
    

 3. Svrha Metabolic Friendly virtualne poliklinike

  1. Svrha Metabolic Friendly je pružanje usluga medicinskog savjetovanja pacijentima koji nisu u mogućnosti vidjeti liječnika uživo, radi traženja drugog mišljenja ili im je potrebno takvo savjetovanje koje ne zahtijeva osobni kontakt s liječnikom.

  2. Metabolic Friendly nije namijenjena za hitne medicinske slučajeve. U slučaju da je pacijentu potrebna hitna medicinska pomoć molimo da odmah nazovete svog liječnika ili 112 (ili lokalni kontakt broj za hitne slučajeve). Korištenjem Metabolic Friendly potvrđujete da vam nije potrebna hitna medicinska pomoć.

  3. Metabolic Friendly nije kompletna zdravstvena usluga odnosno alternativa pravom posjetu ambulanti, zahvatu ili operaciji. 

  4. Metabolic Friendly zadržava pravo postojanja situacija da savjeti pruženi video-konzultacijom rezultiraju predloženim terminom za daljnju dijagnozu i liječenjem uživo „licem u lice“ te je na Pacijentu hoće li prihvatiti takav prijedlog Metabolic Friendly. U slučaju da Pacijent ne prihvati prijedlog Metabolic Friendly za daljnjom dijagnozom i liječenjem uživo „licem u lice“, Metabolic Friendly ne odgovara za bilo kakvo daljnje pogoršanje stanje Pacijenta.

  5. Metabolic Friendly ne jamči da je video konzultacija najbolji pristup dijagnozi, drugom mišljenju ili općenito savjetima iz područja endokrinologije i dijabetologije ili doista odgovarajući način liječenja za konkretnog pacijenta odnosno konkretni problem. 

  6. Metabolic Friendly nije zamjena za Vašeg liječnika i pružatelja primarne zdravstvene zaštite. 
    

 4. Usluge koje Metabolic Friendly pruža 

  1. Ovi Opći uvjeti obuhvaćaju sljedeće Usluge:

   1. Videokonzultacije po dogovoru putem online Metabolic Friendly virtualne poliklinike u području endokrinoloških i dijabetoloških konzultacija;

   2. Pružanje drugog mišljenja iz područja endokrinologije i dijabetologije;

   3. Planiranju liječenja, savjetovanja i dobivanja informacija u području endokrinologije i dijabetologije ;

   4. Predlaganje termina za sastanak s liječnikom radi dijagnoze i liječenja uživo „licem u lice“, i

   5. Druge usluge koje su u vezi s pružanjem prethodno navedenih Usluga, a na zahtjev Pacijenta.
    ​Prethodno navedene usluge zajedno dalje u tekstu su opisane kao Usluge.

  2. Usluge ne zamjenjuju i ne mogu zamijeniti odlazak Pacijenta u liječničku ambulantu i konzultaciju s liječnikom „licem u lice“. Metabolic Friendly omogućava konzultacije i daje savjete u skladu s informacijama i medicinskom dokumentacijom koju je dobila od Pacijenta. Pri tome, Metabolic Friendly predmnijeva da su sve dobivene informacije točne i potpune. Metabolic Friendly nije odgovorna za savjete dane na temelju danih pogrešnih informacija ili zatajenih nalaza od strane Pacijenta.
    

 5. Partneri Metabolic Friendly

  1. Nastavno na zahtjev Pacijenta, Metabolic Friendly pruža podršku u organiziranju Usluga između Pacijenta i POLIKLINIKE SOLMED d.o.o.. 

  2. U slučaju da POLIKLINIKA SOLMED d.o.o. ne obavlja određene djelatnosti ili nema mogućnosti pružiti potpunu Uslugu, angažirat će vanjske partnere koji obavljaju takve djelatnosti, primjerice ovlašteni laboratorij, specijalizirani stručnjak doktor medicine, druga poliklinika i slično (dalje: Partneri).
    

 6. Odnos s Pacijentom

  1. Pacijent je svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zatražila Usluge. Nijedna osoba mlađa od osamnaest godina (18) nije ovlaštena zatražiti Usluge. Korištenjem Metabolic Friendly virtualne poliklinike izjavljujete i jamčite da imate osamnaest (18) godina i da imate pravo, ovlasti i sposobnost zatražiti pružanje Usluga i pridržavanja ovih Općih uvjeta.

  2. Pacijent je dužan Metabolic Friendly predočiti cjelokupnu medicinsku dokumentaciju koju Metabolic Friendly može smatrati potrebnom radi pružanja Usluga, a u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju pitanje zaštite osobnih podataka.

  3. Metabolic Friendly zadržava pravo odbiti pružiti Usluga iz bilo kojeg razloga na temelju svoje slobodne procjene. Odbijanje pružanja Usluga Metabolic Friendly nije dužna posebno obrazlagati.

  4. Sve Usluge su individualizirane za konkretnog pacijenta uzimajući u obzir sve specifičnosti zdravstvenog stanja o kojem je pacijent obavijestio Metabolic Friendly te dostavio odgovarajuću medicinsku dokumentaciju koja potkrjepljuje navode o zdravstvenom stanju.

  5. Ako Uslugom Pacijentu bude predložena terapija određenim lijekom, uvijek pažljivo pročitajte uputu o korištenju lijeka.

  6. U slučaju da pacijent tijekom ili nakon pružanja Usluga smatra da mu nije pružena dovoljna razina kvalitete, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Metabolic Friendly u roku od 15 dana od dana pružanja Usluge. 

  7. Pacijentu nije dopušteno snimanje, kopiranje ili emitiranje Usluga, bez obzira na sredstva, medij, postupak ili svrhu. Pacijent prihvatom ovih Općih uvjeta poslovanja razumije da svako kršenje prava privatnosti, profesionalne ili medicinske povjerljivosti može biti podložno sankcijama, uključujući kaznene sankcije.
    

 7. Pretpostavke pružanja Usluga

  1. Usluge se pružaju putem interneta. Pacijent je dužan osigurati uvjete za nesmetano i neometano korištenje Usluga, uključujući uređaj (računalo, tablet ili smartphone) koje ima valjanu kameru i mikrofon te neometani pristup internetu. Prilikom pružanja Usluge, Pacijent je dužan osigurati mjesto koje omogućava dovoljnu razinu privatnosti, a na kojem neće biti smetnji koje bi mogle ometati video konzultacije poput buke, šumova, nedovoljnog osvjetljenja i slično. 

  2. Osoblje Metabolic Friendly, koje pruža Usluge ima pravo ocijeniti prikladnost uvjeta pružanja Usluge. U slučaju da Pacijent ne osigura prethodno navedene uvjete, Metabolic Friendly može prekinuti videokonzultaciju.  

  3. Oprema (pametni telefon, internetska veza itd.) koja omogućuje pristup i korištenje Usluge snosi o vlastitom trošku Pacijent. Pacijent također snosi sve povezane troškove elektroničke komunikacije (poput telefonskih troškova, troškovi pristupa internetu i slično).
    

 8. Cjenik i uvjeti plaćanja Usluga

  1. Pacijent razumije i prihvaća da su Usluge naplatne, sukladno cjeniku objavljenom na web stranici Metabolic Friendly. Metabolic Friendly će o tome pravovremeno obavijestiti Pacijenta. Cijene svake pojedine Usluge su na vidljiv način opisane i navedene u cjeniku. Metabolic Friendly je ovlašten mijenjati cjenik. 

  2. Odstupanje od cjenika može biti predmetom pojedinačnog ugovora između Metabolic Friendly i Pacijenta.

  3. Usluge nisu u sustavu naplate Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) te ih nije moguće ostvariti putem uputnice HZZO-a.

  4. Pacijent je dužan podmiriti cjelokupni obračunati iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu. U protivnom, u slučaju zakašnjenja u plaćanju, Metabolic Friendly je ovlašten na dospjela, a neplaćena potraživanja zaračunati zakonsku zateznu kamatu. Metabolic Friendly je ovlaštena dospjela, a neplaćena potraživanja namiriti ovršnim odnosno sudskim putem.
    

 9. Odgovornost Metabolic Friendly virtualne poliklinike 

  1. Pacijent se obvezuje odmah obavijestiti Metabolic Friendly o svim utvrđenim nepravilnostima ili neuobičajenim pojavama koje primijeti prilikom korištenja Usluga. 

  2. Metabolic Friendly ne odgovara za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja Usluga ili uslijed bilo kojih drugih razloga, osim za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Metabolic Friendly, osim ako je drugačije određeno prisilnim propisima u Republici Hrvatskoj. 

  3. Pacijent ne smije zanemarivati, izbjegavati ili odgađati dobivanje medicinskog savjeta od svog liječnika ili drugog kvalificiranog liječnika specijaliste, posjećenih uživo „licem u lice“, zbog informacija ili savjeta koje je primio putem Metabolic Friendly virtualne poliklinike.

  4. Metabolic Friendly će učiniti najbolje napore da u slučaju bilo kakvih ograničenja dostupnosti Usluga uzrokovanih aktivnostima održavanja i/ili uklanjanja kvarova na sustavu Metabolic Friendly virtualne poliklinike, unaprijed obavijesti Pacijente o istima. Metabolic Friendly nastojat će što prije riješiti svaku pogrešku u sustavu koja otežava, onemogućava ili sprječava pružanje Usluga.

  5. Smatra se da je Pacijent ovime obaviješten da sustavi prijenosa komunikacija, računalni sustavi koji pružaju hosting web portala ili računala liječnika mogu biti podložni kvarovima, kao i bilo koji računalni sustav. Pacijent se ovim odriče svih mogućih zahtjeva prema Metabolic Friendly virtualnoj poliklinici ili povezanim osobama zbog tehničkih kvarova u pružanju Usluga. Povezanim osobama u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja smatraju se povezana društva, osnivači, direktori, liječnici, zaposlenici, partneri, konzultanti i podugovaratelji Metabolic Friendly.

  6. Metabolic Friendly nije odgovorna za kršenje povjerljivosti elektroničkih poruka ili drugih poslanih podataka zbog kvarova ili nedovoljne zaštite sustava koje koristi Pacijent.

  7. Pacijent prihvaća, potvrđuje i slaže se da je platforma Metabolic Friendly virtualne poliklinike napravljena “kako jest” (eng. AS IS), te izjavljuje da prema Metabolic Friendly ni prema povezanim osobama neće imati nikakvih zahtjeva,. Korištenje platforme Metabolic Friendly virtualne poliklinike je na osobni rizik Pacijenta. 
    

 10. Obrada osobnih podataka

  1. Metabolic Friendly pruža Usluge putem šifriranog kanala između pacijenta i liječnika. 

  2. Prilikom pružanja Usluga, Metabolic Friendly nužno obrađuje osobne podatke. Informacije o obradi osobnih podataka dostupna su na web stranici Pravila Privatnosti.

  3. Metabolic Friendly prikuplja podatke o zdravlju Pacijenta primarno u svrhu pružanja Usluga. 

  4. Metabolic Friendly zadržava pravo koristiti prikupljene podatke u sekundarne svrhe, poput medicinske analize ili izrade medicinskih studija pri čemu je takva svrha isključivo znanstvene prirode. U takvim slučajevima to uključuje pretvaranje podataka o zdravlju u statističke podatke kako bi se jamčila anonimnost Pacijenta, a radi istraživanja ili analiza čiji je cilj unaprjeđenje zdravstvenih spoznaja o poremećajima metabolizma odnosno utjecaju Usluge na zdravlje Pacijenta. Metabolic Friendly zadržava pravo korištenja anonimnih podataka, odnosno statistike, u svrhu vlastite promocije. 

  5. Pacijenti i/ili druge zainteresirane osobe mogu napraviti korisnički račun na internetskim stranicama Metabolic Friendly. U slučaju ako Pacijenti i/ili druge zainteresirane osobe kreiraju korisnički račun putem društvenih mreža, odnosno Google i Facebook računa, Metabolic Friendly ne zadržava podatke prikupljene takvom prijavom. U tom smislu su Google i Facebook neovisni voditelji obrade osobnih podataka.
    

 11. Newsletter 

  1. Pacijenti i/ili druge zainteresirane osobe imaju mogućnost izabrati da ga Metabolic Friendly informira o novim uslugama, trendovima odnosno dostavlja druge podatke o uslugama koje pruža Metabolic Friendly, povezano društvo ili partner (newsletter). 

  2. Nakon uspješne i potpune registracije na newsletter, na e-mail Pacijenta i/ili zainteresirane osobe bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji na newsletter Metabolic Friendly.
    

 12. Izmjene općih uvjeta poslovanja

  1. Metabolic Friendly zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete.

  2. Novi Opći uvjeti poslovanja objavljuju se na mrežnoj stranici Metabolic Friendly (https://www.metabolic-friendly.com/).

  3. Novi Općih uvjeta poslovanja, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Metabolic Friendly, stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave te se primjenjuju na sve Pacijente.
    

 13. Završne odredbe

  1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave i primjenjuju se na sve Pacijente koji su zatražili pružanje Usluga. 

  2. Pristupanjem Metabolic Friendly virtualnoj poliklinici, korištenjem Usluga ili klikom na gumb (oznaku) koji označava da ste s razumijevanjem pročitali i prihvatili ove Opće uvjete poslovanja, potvrđujete da razumijete i pristajete na ove Uvjete. Pažljivo pročitajte ove Uvjete prije početka korištenja Metabolic Friendly virtualne poliklinike. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta, nemojte se prijaviti na Metabolic Friendly virtualnu polikliniku odnosno prestanite koristiti Metabolic Friendly virtualnu polikliniku.

  3. Metabolic Friendly i Pacijent su suglasni da se svi sporovi proizišli iz i u vezi s Ugovorom rješavaju mirnim putem. U slučaju neuspješnog rješavanja sporova mirnim putem, za rješavanje će biti nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu. 

  4. Nikakav propust ili kašnjenje Metabolic Friendly u izvršavanju kojeg od prava koja mu pripadaju ovim Općim uvjetima poslovanja neće se smatrati odricanjem od tog prava.

  5. Ako je jedna ili više odredaba ovih Općih uvjeta poslovanja ništetna, neprovediva ili postane takva, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi koje ostaju važeće.

Metabolic Friendly Opći uvjeti poslovanja#1 doneseni i objavljeni 23.5..2023. godine
Metabolic Friendly Opći uvjeti poslovanja#1 stupaju na snagu 1.6.2023. godine

bottom of page